Základné pojmy a informácie

Poznámková karta: je karta, ktorú od nás dostane účastník podujatia na začiatku stretnutia a slúži na zaznamenanie poznámok o ostatných účastníkoch speed datingu.
Účastník podujatia/ používateľ: každý registrovaný účastník, ktorý uhradil vstupný poplatok a dostavil sa na podujatie speed datingu
Naša spoločnosť / sprostredkovateľ / organizátor: je osoba, ktorá organizuje speed dating stretnutia, majiteľ webu www.randime.sk
Vzájomná zhoda: nastáva vtedy, keď si do poznámkovej karty do časti pre organizátora zaznačíte meno účastníka a zároveň označí aj on Vás, ako záujemcu o získanie kontaktných údajov pre nadviazanie kontaktu

Registrovaním na portali www.randime.sk a zadaním svojích osobných údajov na naše webovej stránke, súhlasíte s obchodnými podmienkami tejto spoločnosti.

www.randime.sk je sprostedkovateľ služby – podujatia, kde sa slobodní ľudia môžu stretnúť v bezpečnom a príjemnom prostredí a za účelom spoznania sa.

Nepreverujeme osobné informácie ani marital status zúčastnených. Odporúčame narábať s vlastnými osobnými informáciami a s ich zdieľaním s ostanými s rovnakou opatrnosťou ako keď sa stretávate s hocikým koho nepoznáte.

www.randime.sk kladie za cieľ ponúknuť účastníkom 5-10 rýchlych stretnutí počas podujatia, ale nie je schopný zaručiť toto množstvo , nakoľko prítomnosť účastníkov nie je možné mať pod našou kontrolou. Účastníci niekedy zrušia svoju účasť z rôznych dôvodov, vtedy sa počet zúčastnených môže mierne znížiť. V takom prípade neposkytujeme zľavu ani možnosť vrátenia peňazí, avšak vždy sa snažíme zachovať rovnaký pomer žien a mužov na podujatí a takisto aj dostačujúci počet zúčastnených pre ich spokojnosť.

Pri registrovaní na portáli www.randime.sk súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, priame či nepriame, ktoré môžu vzniknúť z účasti na speed dating. To zahŕňa všetky škody a to bez obmedzenia vyplývajúce z komunikácie s ostatnými účastníkmi registrovaných na www.randime.sk.

Medzi tieto škody patria bez obmedzenia citové útrapy a nepohodlie, fyzické škody alebo zranenia.

Naše podujatia sú konané v priestoroch, ktoré nevlastníme a nemáme pod svojím vedením, preto nezodpovedáme za spôsobené škody, či ponechané veci v týchto priestoroch. Osobné veci si preto noste so sebou na vlastnú zodpovednosť. www.randime.sk si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania a načasovanie udalostí.

Počas konania podujatia speed – datingu portálu www.randime.sk je pre účastníkov k dispozícií malé občerstvenie, ktorým sa môže účastník podujatia dobrovoľne ponúknuť a ktoré nakupujeme od rôznych výrobcov a dodávateľov, preto nepreberáme zodpovednosť za prípadné spôsobené zdravotné ujmy konzumáciou tohto jedla.

Prihlásením sa na naše podujatie akceptujete možnosť spoznať nových ľudí, avšak www.randime.sk negarantuje, že každý účastník podujatia úspešne nájde / stretne vyhovujúcu osobu podľa jeho predstáv.

Garancia

Naším úsilím je pripraviť pre účastníkov podujatia príjemný večer stravený s ľuďmi, medzi ktorými si účastník nájde osobu, s ktorou sa bude chcieť spoznať bližšie. Preto garantujeme, že pri opakovanej účasti na našom podujatí, Vám bude poskytnutá zľava zo vstupného poplatku podľa aktuálneho platného cenníka, uvedeného na stránke www.randime.sk

Cenové podmienky

www.randime.sk si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť cenu akéhokoľvek podujatia, pričom cena rôznych podujatí sa môže líšiť v závislosti od typu podujatia. Cena, ktorú vyplatíte po svojej registrácii  sa môže následne zmeniť až po čas uskutočnenia podujatia, no tým vzniknutý cenový rozdiel nebude vyplácaný. www.randime.sk si vyhradzuje právo poskytnúť zľavu na účasti vybraným účastníkom. Akákoľvek zmena cien je predmetom ponuky a dopytu po určitej udalosti a vyhradzujeme si právo zvýšiť cenu udalosti.

Podmienky zrušenia

Nakoľko plánovanie speed dating podujatia je časovo náročné, zrušenie registrácie je možné urobiť iba mailom alebo telefonicky a to za nasledujúcich podmienok:
Zrušenie 7 dní a viac pred podujatím: bude Vám poskytnutá možnosť zúčastniť sa podujatia v inom termíne podľa vášho výberu, maximálne však do dvoch mesiacov od registrovania na daný podujatie bez ďalšieho doplácania akýchkoľvek poplatkov alebo Vám bude vrátený vstupný poplatok v plnej sume.
Zrušenie 3-6 dní pred podujatím: bude Vám poskytnutá možnosť zúčastniť sa podujatia v inom termíne podľa vášho výberu, no vami uhradený poplatok Vám nebude vrátený.
Zrušenie menej než 3 dni pred podujatím, nedostavenie sa na podujatie speed datingu: Váš zaplatený vstupný poplatok Vám prepadne a nevzniká Vám žiaden nárok na náhradu škody, či akékoľvek vrátenie peňazí.
Randime.sk sa zaväzuje urobiť maximum z našej strany, pre dodržanie termínov a časov vopred naplánovaných podujatí, ktoré su bližšie špecifikované na našej webovej stránke, avšak si vyhradzujeme právo zmeniť/zrušiť termín podujatia, takisto ako aj miesto konania aj keď takéto situácie sa stávajú veľmi ojedinele. V takom prípade, keď sa vyskytne zmena času podujatia z našej strany, Vám bude navrhnutý iný termín podujatia, ale ak Vám nebude vyhovovať a nenájdeme žiadny vhodný termín pre Vás, vami vyplatený poplatok na podujatie Vám bude vrátený vo Vašej plnej vyplatenej výške. Žiadne iné, Vami vzniknuté náklady nebudú z našej strany uhradené (predom zakúpený vlakový, autobusový lístok a pod.)

Ochrana osobných údajov

www.randime.sk rozumie, rešpektuje a ochraňuje Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácií. Informácie ako meno, priezvisko, fakturačná adresa,emailová adresa, vek a telefónne číslo sú nevyhnutné pre nás pre komunikáciu medzi našou spoločnosťou a Vami po podujatí. Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Účasťou na speed dating podujatí, nám dávate povolenie poskytnúť krstné meno, priezvisko a telefónne číslo príp. emailovú adresu hociktorému účastníkovi speed datingu organizovaným našou spoločnosťou, s ktorým vám po podujatí vyšla „vzájomná zhoda“. „Vzájomná zhoda“ nastáva keď si dvaja účastníci podujatia navzájom želajú aby boli ich osobné údaje poskytnuté pri registrovaní, boli zdielané s vybranou (ručne zapísanou) osobou na poznámkovej karte účastníkom podujatia.

Registrovaním sa na www.randime.sk uchádzač o podujatie podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu randime.sk súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa a to za účelom registrovania sa na zoznamovacie podujatie a zaradenia do databázy. (Ostatné poskytnuté informácie sú dobrovoľné). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Takisto uchádzač prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé.

Vaše telefónne číslo alebo emailová adresa môže byť použita pre kontaktovanie Vás ohľadom podujatia, o ktorom si môžme myslieť, že by ste mali záujem navštíviť pokiaľ nás mailom nepožiadate aby vaše kontaktné údaje boli vymazané z našej databázy.

Zásady slušného správania

Účastníkov speed datingu a všetkých nami zorganizovaných podujatí žiadame aby sa správali slušne a pokojne, bez agresivity či iných nevhodných prejavov. Je zakázané od akéhokoľvek účastníka podujatia žiadať telefónne číslo, priezvisko, či iný osobný údaj. Potrebné kontaktné údaje Vám budú poskytnuté ak Vám po ukončení podujatia vyjde vzájomná zhoda sympatií a aj osoba opačného pohlavia sa rozhodne, že chce s Vami zdielať tieto údaje. Účastník podujatia, zaregistrovaná osoba, používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na www.randime.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom: – propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine – propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním – otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok – používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou – ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav – propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb – propagovať detskú pornografiu – používať stránku na propagáciu produktov alebo služieb – otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov – uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie – nešíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov – nepropagovať ani nepodporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“) považuje za trestnú Užívateľ nesmie využívať vykonať registráciu s menom inej osoby, resp. vytváranie falošných účtov, ktoré majú ostatných užívateľov priviesť v omyl. Uživateľ taktiež nie je oprávnený vytvárať duplicitné kontá a registrovať viacero osôb. Účastník podujatia, zaregistrovaná osoba, používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno ani využívať služby www.randime.sk tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu alebo znefunkčneniu danej služby.

Po prijatí opakovanej sťažnosti od akéhokoľvek účastníka podujatia, si naša spoločnosť vyhradzuje právo vylúčiť nevhodne sa spravajucého účastníka z podujatia.

www.randime.sk si vyhradzuje právo nevpustiť na svoj podujatie osobu, ktorá aj keď bola riadne zaregistrovaná a má vyplatené všetky s tým súvisiace poplatky, avšak sa osoba dostavila pod vplyvom alkoholu či iných omámnych látok. Taktiež účastník je povinný prísť slušne oblečený, bez známok možnosti verejného pohoršovania. V prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel sa vstupný poplatok na základe ktorého ste si zaplatili účasť na speed dating podujatí účastníkovi nevracia.

Organizátor, majiteľ serveru www.randime.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupuje na server www.randime.sk a používa ho na vlastné riziko. www.randime.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním tohto serveru ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru www.randime.sk. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa. Otázky, podnety alebo sťažnosti je možné zaslať prevádzkovateľovi na adresy uvedené v sekcii Kontakt. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením dňa 2.6.2017

Získavaj novinky

Chceš dostávať najčerstvejšie novinky ohľadne stretnutí speed date či zmenách? Zaregistruj  svoju emailovú adresu  do odberu noviniek a zaručene ti nikdy nič neujde.